Adviesraad natuur en milieu, werkwijze

Het doel van de Adviesraad natuur en milieu is de gemeente duurzamer te maken en de kwaliteit van het landelijk gebied te bewaken. De Adviesraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd. De adviezen gaan meestal over gemeentelijke projecten.

De adviezen van de Adviesraad zijn vooral geconcentreerd op de daadwerkelijke realisatie van de plannen, controle op de uitvoering, de integrale aanpak en vroegtijdige inschakeling van bij de burgers aanwezige expertise.

Expertise pool

De Adviesraad streeft ernaar bij burgers aanwezige expertise op het gebied van natuur milieu en duurzaamheid beter toegankelijk te maken, te bundelen en te gebruiken voor adviezen. De leden komen voor een groot deel uit Deventer natuur en milieu en duurzaamheidsorganisaties. De belangrijkste doelstelling  is: 'De gemeente helpen duurzamer te worden'.

Taken leden van de expertisepool:

 • Becommentariëren beleidsstukken of concepten
 • Becommentariëren uitvoeringsplannen of concepten
 • Indien van toepassing, gesprekken voeren met ambtenaren

Deelnemers aan de pool brengen in voorkomende gevallen belangeloos en op vrijwillige basis hun expertise in. Zo kan er goed onderbouwd en evenwichtig worden geadviseerd.

Samenwerking Adviesraad en Gemeente

Het college van B&W en programma(onderdeel)managers vervullen een belangrijke rol bij het formuleren van beleid en de uitvoering daarvan.
Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat mensen binnen en buiten de gemeente elkaar goed weten te vinden. Zo kunnen in een vroeg stadium gesprekken plaatsvinden tussen vrijwilligers met relevante kennis en de betrokken ambtenaren.

Contactpersoon binnen de gemeente: Nicoliene de Vries, Programmamanager Milieu.

Twee keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de Adviesraad, betrokken ambtenaren en de Wethouder voor milieu en duurzaamheid.

Benoeming leden Adviesraad natuur en milieu

Het college van B&W benoemt de leden van de Adviesraad. Leden zijn burgers met kennis en betrokkenheid op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Zij worden benoemd op persoonlijke titel.

Leden kunnen verbonden zijn aan Deventer organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid, onderwijsinstellingen en andere organisaties, maar kunnen ook op andere manieren betrokken zijn bij natuur en milieu in Deventer.

Leden Adviesraad

 • Kris van Koppen, voorzitter
 • Remco Bijkerk, Imkervereniging, secretaris
 • Harco Jellema, Natuurvereniging Diepenveen
 • Henk Oosterwijk
 • Coralien van Hattem

Contact

U kunt de Adviesraad natuur en milieu bereiken via:

de voorzitter, Kris van Koppen, e-mail: kris.vankoppen@wur.nl

de secretaris, Remco Bijkerk e-mail: rrbijkerk@home.nl


Actuele onderwerpen:

 

 • Duurzame inrichting Steenbrugge en Park Zandweerd

Hoe kunnen de nieuwbouwprojecten in Steenbrugge en Park Zandweerd duurzaam vorm krijgen? De Adviesraad is betrokken in overleg en doet suggesties voor duurzame oplossingen.

 

 • Deventer energieneutraal

Hoe geeft de gemeente vorm aan de doelstelling om in 2030 energie- (of klimaat-) neutraal te zijn? Het gaat daarbij om verschillende aspecten, zoals isolatie, duurzame energievoorziening (windmolens), mobiliteit, warmtenetten, en dergelijke. De Adviesraad volgt het debat en signaleert obstakels en kansen.

 

 • Natuur en Landschap

Er is een Werkwijze Ecologie opgesteld. De Adviesraad is hierover regelmatig in gesprek met de betreffende ambtenaren.