Adviesraad natuur en milieu, werkwijze

Het doel van de Adviesraad natuur en milieu is de gemeente duurzamer te maken en de kwaliteit van het landelijk gebied te bewaken. De Adviesraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd. De adviezen gaan meestal over gemeentelijke projecten.

De adviezen van de Adviesraad zijn vooral geconcentreerd op de daadwerkelijke realisatie van de plannen, controle op de uitvoering, de integrale aanpak en vroegtijdige inschakeling van bij de burgers aanwezige expertise.

Expertise pool

De Adviesraad streeft ernaar bij burgers aanwezige expertise op het gebied van natuur milieu en duurzaamheid beter toegankelijk te maken ,te bundelen en te gebruiken voor adviezen. De leden komen voor een groot deel uit Deventer natuur en milieu en duurzaamheidsorganisaties.De belangrijkste doelstelling  is: 'De gemeente helpen duurzamer te worden'.

Taken leden van de expertisepool:

 • Becommentariëren beleidsstukken of concepten
 • Becommentariëren uitvoeringsplannen of concepten
 • Indien van toepassing, gesprekken voeren met ambtenaren

Deelnemers aan de pool brengen in voorkomende gevallen belangeloos en op vrijwillige basis hun expertise in. Zo kan er goed onderbouwd en evenwichtig worden geadviseerd.

Samenwerking Adviesraad en Gemeente

Het college van B&W en programma(onderdeel)managers vervullen een belangrijke rol bij het formuleren van beleid en de uitvoering daarvan.
Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat mensen binnen en buiten de gemeente elkaar goed weten te vinden. Zo kunnen in een vroeg stadium gesprekken plaatsvinden tussen vrijwilligers met relevante kennis en de betrokken ambtenaren.

Contactpersoon binnen de gemeente: Almar Otten, Programmamanager Milieu.

Twee keer per jaar vindt er overleg plaats,waarvan 1 keer in aanwezigheid van de wethouder voor Milieu.

Benoeming leden Adviesraad natuur en milieu

Het college van B&W benoemt de leden van de Adviesraad. Leden zijn burgers met expertise op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid.

Leden kunnen verbonden zijn aan Deventer natuur milieu en duurzaamheidsorganisaties en aan Saxion. Maar ook burgers zonder binding met een van deze organisaties kunnen op persoonlijke titel worden benoemd.

Leden Adviesraad

 • Hans Grotenhuis, Vereniging voor Veldbiologie (KNNV),voorzitter
 • Kris van Koppen, docent Universiteit van Wageningen,plv voorzitter
 • Remco Bijkerk, Imkervereniging, secretaris
 • Harco Jellema, Natuurvereniging Diepenveen
 • Hugh Gallacher,
 • Henk Oosterwijk, Stichting de Ulebelt
 • Coralien van Hattem

Contact

U kunt de Adviesraad natuur en milieu bereiken via:

de voorzitter,Hans Grotenhuis 0570656339 of e-mail:voorzadvnmd@gmail.com

de secretaris,Remco Bijkerk e-mail: rrbijkerk@home.nl

Actuele onderwerpen


De gemeenteraad wil zich voornamelijk concentreren op energie.


Energie:

 • Biomassa en warmtenetten
 • Realisatie lokale energiecoöperatie
 • Toepassen van subsidieloze oplossingen voor zonne-energie
 • Verduurzamen bestaande woningvoorraad (isoleren, verhogen EPC-waarden)
 • Realiseren van 2 windturbines langs de A1
 • Realiseren van een klimaatneutraal Steenbrugge
 • Realiseren van een klimaatneutraal stadskantoor
 • Reduceren van het energieverbruik van de eigen gemeentelijke activiteiten

Natuur en Landschap:

Er is een Werkwijze Ecologie opgesteld. De Adviesraad is hierover regelmatig in gesprek met de betreffende ambtenaren.

Afval:

Er is recent een nieuw Afvalplan opgesteld.Hierover heeft de Adviesraad weinig contact met de gemeente.De gemeente zegt landelijk voorop te lopen.