Adviezen van de Adviesraad natuur en milieu

De Adviesraad natuur en milieu brengt adviezen uit voor een duurzaam en groen Deventer.

Hieronder vindt u de belangrijkste uitgebrachte adviezen. Voor het ontvangen van de originele adviesteksten, of voor toelichting, kunt u contact opnemen met de Adviesraad (zie Adviesraad natuur en milieu, werkwijze).

Advies Schouw (12 september 2019)

De Schouw (volledig: Monitoring Schouw Werkwijze Ecologie) heeft zich ontwikkeld tot een beknopte rapportage van activiteiten en resultaten ten behoeve van de participatie van vrijwilligers in natuuronderzoek en natuurbeheer. De adviesraad adviseert om de Schouw daarop af te stemmen en geeft suggesties om de vrijwilligers nog beter met deze rapportage te bereiken. Daarnaast constateren we dat een evaluatie van het gemeentelijk natuurbeleid in zijn geheel ontbreekt.

Advies Contouren-Energieplan (25 juni 2019)

De adviesraad onderschrijft de ambitie van de gemeente die uit deze eerste versie van het energieplan spreekt, maar mist een duidelijk, kwantitatief uitgewerkt tijdpad. Voldoende financiële en procesmatige ruimte is nodig om participatie te realiseren. Ook beveelt de adviesraad aan om een centrale manager aan te wijzen.

Advies Zonnevelden (9 februari 2019)

Zonnevelden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie van Deventer. De adviesraad onderschrijft de voorgestelde procedure en geeft advies over de wijze van vergunningverlening en de kansen voor lokale initiatieven. Daarnaast wijst zij op het belang van een integrale energievisie als kader voor zonnevelden en andere vormen duurzame energie.

Advies voor Woonvisie Deventer 2018

In de Woonvisie geeft de gemeente richting aan het woonbeleid. De Adviesraad raadt daarbij aan om een sterkere koppeling te maken met Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid; om natuurinclusief ontwerpen en duurzaam bouwen tot standaard te maken bij nieuwe woonontwerpen.

Inrichting en groenvisie Steenbrugge

Naar aanleiding van het inrichtingsplan en de groenvisie voor Steenbrugge, adviseert de Adviesraad om een natte en een droge ecologische verbinding te realiseren onder de ontsluitingsweg, om bij de beplanting aandacht te geven aan de behoeften van inheemse planten- en diersoorten, en om de bewoners vroegtijdig te betrekken bij inrichting en beheer.

Advies Duurzame Energie

Ten behoeve van de Bestuursopdracht en Monitor Duurzame Energie heeft de Adviesraad in 2016 een advies aan het college van B&W uitgebracht en een factsheet opgesteld ten behoeve van de Gemeenteraad.

Kern van het advies is dat de gekozen speerpunten en het tempo van het beleid onvoldoende zijn om de doelstellingen te behalen. Meer aandacht is nodig voor opwekking van wind- en zonne-energie, duurzame energie en energiebesparing binnen de gemeente zelf en het opstellen van een lange-termijnplanning.

Werkwijze Ecologie

SAMENVATTING HOOFDPUNTEN ADVIES

• Opzet van de Schouw is niet helemaal consistent
• Conclusies en aanbevelingen zijn niet helder geformuleerd.
• Conclusie zullen waarschijnlijk meer genuanceerd kunnen worden bij een meer
consistente en meer complete opzet van de Schouw
• Er is geen doorkijk naar de komende jaren.
• De Schouw heeft geen ambitie in de vorm van een aanbeveling hoe nu verder.
• Status van de memo is niet duidelijk.
• Vervolgtraject is niet duidelijk, met name de vraag wat er nu aan de raad zal
worden gevraagd.

Oudere berichten

Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Advies Visie Leefomgeving 21 februari 2014 om 00:00
Advies ontwerp Structuurvisie voor de ruimtelijke i... 23 oktober 2013 om 00:00
Eindrapportage ‘Deventer bezinnigt’ 02 mei 2011 om 02:00
Plaatsing Windturbines in de gemeente Deventer 08 februari 2011 om 01:00
Meerjarig onderhoudsplan Borgele 10 oktober 2010 om 02:00
Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 08 maart 2010 om 01:00
‘Masterplan Rielerenk – Douwelerkolk 02 maart 2010 om 01:00
Locatiekeuze spoortunnel Rivierenwijk 02 maart 2010 om 01:00
Ruimte voor de Rivier Deventer 13 mei 2008 om 02:00