Adviezen van de Adviesraad natuur en milieu

De Adviesraad natuur en milieu brengt adviezen uit voor een duurzaam en groen Deventer.

Hieronder vindt u de belangrijkste uitgebrachte adviezen. Voor het ontvangen van de originele adviesteksten, of voor toelichting, kunt u contact opnemen met de Adviesraad (zie Adviesraad natuur en milieu, werkwijze).

Spring naar einde van Recente berichten

Advies voor Woonvisie Deventer 2018

In de Woonvisie geeft de gemeente richting aan het woonbeleid. De Adviesraad raadt daarbij aan om een sterkere koppeling te maken met Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid; om natuurinclusief ontwerpen en duurzaam bouwen tot standaard te maken bij nieuwe woonontwerpen.

Inrichting en groenvisie Steenbrugge

Naar aanleiding van het inrichtingsplan en de groenvisie voor Steenbrugge, adviseert de Adviesraad om een natte en een droge ecologische verbinding te realiseren onder de ontsluitingsweg, om bij de beplanting aandacht te geven aan de behoeften van inheemse planten- en diersoorten, en om de bewoners vroegtijdig te betrekken bij inrichting en beheer.

Advies Duurzame Energie

Ten behoeve van de Bestuursopdracht en Monitor Duurzame Energie heeft de Adviesraad in 2016 een advies aan het college van B&W uitgebracht en een factsheet opgesteld ten behoeve van de Gemeenteraad.

Kern van het advies is dat de gekozen speerpunten en het tempo van het beleid onvoldoende zijn om de doelstellingen te behalen. Meer aandacht is nodig voor opwekking van wind- en zonne-energie, duurzame energie en energiebesparing binnen de gemeente zelf en het opstellen van een lange-termijnplanning.

Werkwijze Ecologie

SAMENVATTING HOOFDPUNTEN ADVIES

• Opzet van de Schouw is niet helemaal consistent
• Conclusies en aanbevelingen zijn niet helder geformuleerd.
• Conclusie zullen waarschijnlijk meer genuanceerd kunnen worden bij een meer
consistente en meer complete opzet van de Schouw
• Er is geen doorkijk naar de komende jaren.
• De Schouw heeft geen ambitie in de vorm van een aanbeveling hoe nu verder.
• Status van de memo is niet duidelijk.
• Vervolgtraject is niet duidelijk, met name de vraag wat er nu aan de raad zal
worden gevraagd.

Advies Visie Leefomgeving

Het advies is geconcentreerd op een vijftal punten.Publiceer met deze visie Leefomgeving ook een bijbehorend uitvoeringsprogramma.Geef in alle gevallen een duidelijke ondergrens aan voor het onderhoud van de openbare ruimte.Geef zo duidelijk mogelijk de balans aan tussen leefbaarheid,duurzaamheid,ecologie,en onderhoudsvriendelijkheid. Integreer de beleidsnota Ecologie maximaal in deze visie Leefomgeving. Zorg dat de ambtenaren belast met "
Zelfbeheer" over adviescompetenties beschikken.

Advies ontwerp Structuurvisie voor de ruimtelijke inpassing van stroomopwekking door zonne-energie

Het advies is geconcentreerd op een tweetal punten.De duurzaamheidsambitie van de gemeente kan niet worden gerealiseerd zonder dat er bij investeringsbeslissingen, veel meer dan in het verleden wordt gekozen voor duurzaamheidsdoelen. Plaatsen van zonnepanelen in de voorkeursvolgorde: 1.Op eigen dak, 2.op daken van bedrijven,3.op maatschappelijke gebouwen,4.op infrastructurele werken.

Eindrapportage ‘Deventer bezinnigt’

Door B&W gevraagd advies

Spring naar begin van Recente berichten

Oudere berichten

Spring naar einde van Oudere berichten
Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Plaatsing Windturbines in de gemeente Deventer 08 februari 2011 om 01:00
Meerjarig onderhoudsplan Borgele 10 oktober 2010 om 02:00
Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 08 maart 2010 om 01:00
Locatiekeuze spoortunnel Rivierenwijk 02 maart 2010 om 01:00
‘Masterplan Rielerenk – Douwelerkolk 02 maart 2010 om 01:00
Ruimte voor de Rivier Deventer 13 mei 2008 om 02:00
Spring naar begin van Oudere berichten