Ruimte voor de Rivier Deventer

Door B&W gevraagd advies

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer en het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel

t.a.v de heren H. Heilen  en R. Mater

 

betreft: reactie op de alternatieven voor ‘Ruimte voor de Rivier Deventer’.

 

Deventer, 13 mei 2008

 

Geachte colleges,

 

Eind april zijn enkele leden van de Adviesraad Natuur en Milieu aanwezig geweest bij een presentatie van de alternatieven voor ‘Ruimte voor de Rivier’ bij Deventer, bij de Worp en de Keizers- en Stobbewaarden. Hieronder vindt u de voorkeur van de Adviesraad en de overwegingen daarbij.

 

De aanwezige leden van de Adviesraad hebben een voorkeur voor een combinatie van de alternatieven B en C. Voor de Worp en omgeving gaat de voorkeur uit naar alternatief C, voor de Keizers- en Stobbewaarden gaat de voorkeur uit naar alternatief B met de Natuurderij van Stichting IJssellandschap.

 

De voorkeur voor alternatief C bij de Worp is gebaseerd op een inschatting van de effecten van de ingrepen op het Worp-plantsoen en op de mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie in het gehele gebied. We vinden het van grote betekenis dat inwoners en bezoekers van Deventer het landschap en de natuur rondom de IJssel kunnen ervaren en beleven. Dat betekent enerzijds ruimte voor dynamische riviernatuur, maar anderzijds ook aandacht voor toegankelijkheid en beleefbaarheid. Alternatief C voor de Worp sluit daar naar onze inschatting het best bij aan, vooral ook vanwege de combineerbaarheid met alternatief B in de Keizers- en Stobbewaarden.  De uitwerking van alternatief C in de Keizers- en Stobbewaarden heeft allerminst onze voorkeur, omdat de invulling met traditionele landbouw te weinig de specifieke kansen van de rivieruiterwaarden op het gebied van biodiversiteit en natuurgerichte recreatie benut.

 

Voor de Keizers- en Stobbewaarden gaat onze voorkeur uit naar alternatief B, met daarin de Natuurderij. De Natuurderij biedt naar onze inschatting goede mogelijkheden voor het combineren van biodiversiteit, natuurgerichte recreatie, landschappelijke variatie en mogelijkheden voor beleving en educatie. De uitwerking van alternatief B in de Worp spreekt ons allerminst aan, vanwege de sterke nadruk op techniek en harde, onnatuurlijke elementen.

 

Omdat wij uit de presentatie begrepen dat alternatief A bij de Worp zich niet laat combineren met de Natuurderij, in verband met de vereiste verlaging van de uiterwaarden in de Keizers- en Stobbewaarden, zijn wij afgestapt van onze intuïtieve voorkeur voor alternatief A. Mocht de combinatie van alternatief C in de Worp en de Natuurderij in het noordelijke gebied evenmin mogelijk zijn, dan gaat onze voorkeur alsnog uit naar alternatief A, vanwege de grotere bijdrage die dit alternatief levert aan biodiversiteit en milieukwaliteit.

 

met vriendelijke groet,

 

namens de Adviesraad Natuur en Milieu,

Bauke de Vries

voorzitter