Meerjarig onderhoudsplan Borgele

Ongevraagd advies aan B&W.

Van    : Adviesraad Natuur en Milieu gemeente Deventer

Aan    : College van B&W Gemeente Deventer

Betreft: MJOP Borgele

 

Geacht college,

Wij willen graag onze zorgen uitspreken over de gang van zaken rondom het Meerjaren Onderhoudsplan Borgele, vooral met betrekking tot het onderdeel groenbeheer. Zonder hier op de details van het Definitief Ontwerp in te gaan constateren we enkele zaken die ons zorgen baren.

De plannen lijken te leiden tot een verschraling van de kwaliteit van het groen in Borgele, vooral als het gaat om variatie in structuur en de ruimte voor bomen, bosplantsoen en heesters. Dit heeft verschillende mogelijke nadelen, onder meer esthetisch (een eentoniger beeld) en ecologisch (minder plekken voor vooral vogels en vlinders). Daarmee lijken de plannen niet in overeenstemming met doelen die eerder geformuleerd zijn in het Groenbeleidsplan 2007 – 2012 en in de Visie Deventer Duurzaam. Beide documenten besteden ruim aandacht aan de ecologische betekenis van groen in de stad en het streven naar meer biodiversiteit in de gemeente.

In het proces zoals dat zich nu afspeelt lijkt weinig gebruik gemaakt te worden van de deskundigheid en betrokkenheid van de wijkbewoners die zich verenigd hebben in de Werkgroep Borgele Groen.  Ook vanuit individuele bewoners zijn er veel constructieve reacties geweest vanuit de wijk. Bij het beter benutten van de aanwezige kennis en betrokkenheid zijn er volgens ons meer mogelijkheden om de (o.a. financiële) belangen van de gemeente te combineren met de voorstellen vanuit de Werkgroep. Een streven naar synergie kan leiden tot een betere kwaliteit van de wijk en tevens tot een betere relatie met actieve en betrokken burgers in de wijk.

We begrijpen de noodzaak van grondig onderhoud van het groen in Borgele en hebben uiteraard oog voor de moeilijke financiële positie van de gemeente op dit moment. Toch denken we dat er mogelijkheden zijn om de belangen van de verschillende betrokken partijen beter te combineren dan nu het geval is. We willen als Adviesraad graag een rol spelen in het nadenken over concrete mogelijkheden om dit vorm te geven. We wachten uw reactie met veel belangstelling af. 

Ten slotte zouden we het op prijs stellen als we als Adviesraad Natuur en Milieu op de hoogte gesteld worden van plannen zoals dit MJOP, zodat we in de gelegenheid zijn om daar op te reageren. We constateren dat er regelmatig plannen worden gepubliceerd die direct raakvlakken hebben met de deskundigheid van de Adviesraad, zonder dat we via onze ambtelijke contactpersoon hierover geïnformeerd zijn. Dat maakt het lastig voor ons om onze rol als adviesorgaan aan het College over plannen op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid goed in te vullen. We hopen in deze situatie in de nabije toekomst verbetering te brengen, onder andere via een gesprek met de Programma-Onderdeel-Manager groenbeheer dat we op korte termijn zullen afspreken.

 Met vriendelijke groet,

Namens de Adviesraad Natuur en Milieu

Drs Bauke J de Vries, voorzitter