‘Masterplan Rielerenk – Douwelerkolk

Door Projectleider gevraagd advies.

Van    : Adviesraad Natuur en Milieu gemeente Deventer

Aan    : Marlies Spreen,  Gemeente Deventer

Betreft: reactie op ‘Masterplan Rielerenk – Douwelerkolk, november 2009

Geachte mevrouw Spreen,,

Onlangs ontving de Adviesraad Natuur en Milieu het Masterplan Rielerenk - Douwelerkolk, met het verzoek om daar op te reageren. Hieronder vindt u de reactie van de Adviesraad Natuur en Milieu op dit document.

Het Masterplan kenmerkt zich door een goede balans tussen aandacht voor natuurgerichte recreatie en natuurbehoud. Het gebied is voor beide doelen van grote betekenis en beide functies moeten dus goed ontwikkeld worden, op een zodanige manier dat de belangen elkaar zo veel mogelijk versterken. De keuze voor te behouden en nieuw te ontwikkelen paden sluit aan bij een logische visie over zonering van het gebied, waarbij de kwetsbaarste gebieden beperkte toegankelijkheid kennen.

Het commentaar op de varianten door het Platform Schalkhaar en het Platform Natuur en Milieu is, voor zover dat mogelijk was, op een zorgvuldige manier verwerkt in het uiteindelijke Masterplan.

De ecologische verbindingszone langs het Overijssels Kanaal krijgt helaas maar weinig ruimte, vanwege de aanwezigheid van de sportvoorzieningen. Het is zaak om binnen de huidige mogelijkheden deze ecologische verbindingszone zo robuust mogelijk te ontwikkelen.

Een van de belangrijkste aandachtspunten is het ontwikkelen van het beheer op een integrale manier voor het hele gebied, vanuit een lange termijn perspectief. Het versterken en behouden van de waarden van het gebied voor natuur en omwonenden vereist continuïteit en zekerheid over een lange periode, zeker veel langer dan de zittingsperiode van een gemeenteraad. Dit maakt de realisatie van de visie in potentie kwetsbaar, vanwege mogelijk veranderende politieke keuzes over besteding van budgetten. Het is zorgelijk dat er nu een omvangrijk en ambitieus plan ligt zonder dat er zicht is op dekking van de benodigde kosten. 

Een ander wezenlijk aandachtspunt is de monitoring van de natuurwaarden in het hele gebied. Het is belangrijk om hier een goed integraal plan voor op te zetten, in nauwe samenwerking met lokale natuurorganisaties. De resultaten van de monitoring kunnen gebruikt worden voor actieve communicatie vanuit de gemeente over het gebied (zonder dat de gemeente daarbij in detail hoeft te treden over de aanwezigheid van kwetsbare of zeldzame soorten).

Tenslotte wil de Adviesraad wijzen op het grote belang van communicatie. Om zorgvuldig gebruik van het gebied door recreanten en omwonenden te bevorderen, is actieve en regelmatige communicatie over het gebied van groot belang. Dat kan zowel door zichtbare voorzieningen in het gebied (borden, routes) als door informatie via de website van de gemeente Deventer (achtergrondinformatie, te downloaden GPS-routes, monitoringgegevens) als door schriftelijke informatie (folders, een boek, onderwijsmateriaal). Ook hier liggen goede mogelijkheden voor samenwerking met de lokale natuur en milieuorganisaties.

Met vriendelijke groet,

Namens de Adviesraad Natuur en Milieu

Bauke de Vries