Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030

Door projectleider gevraagd advies

De Adviesraad heeft veel waardering voor de samenwerking tussen de gemeenten, voor de integrale aanpak in de Structuurvisie en voor de grote aandacht voor duurzaamheid binnen de principes die in de Structuurvisie beschreven worden. De inhoudelijke kritiek op de ruimtelijke keuzes richt zich vooral op de IJsselsprong Deventer :

-De onderbouwing van de noodzaak voor de IJsselsprong is zwak,in de gehanteerde rekenmethoden zitten diverse onduidelijkheden en twijfelachtige aannames.

-In de strategische Milieubeoordeling wordt de IJsselsprong Deventer veel te positief beoordeeld. De effecten op ecologie en natuur en landschap worden onderschat en op het punt ven bereikbaarheid wordt de IJsselsprong veel te positief gewaardeerd.

 

Advies:

- Behoefte extra huizen bepalen op basis van actuelere gegevens en de behoefte dynamisch meenemen in planperiode zodat eventuele veranderingen kunnen leiden tot uitstel dan wel vervroegd uitvoeren van de plannen.

- De ecologische waarden van het gebied, vooral van het Stadsland dienen in kaart te worden gebracht.

- Zorg voor flankerend beleid om het openbaar vervoer te stimuleren.

- Werk intensiever samen met lokale natuurorganisaties ten einde een goed beeld te krijgen van de natuurwaarden in het betreffende gebied.

- Het Voorbeeldenboek Lokale Duurzaamheid van de gemeente Apeldoorn kan als stimulans werken voor het realiseren van een duurzame leefomgeving in de Stedendriehoek.