Eindrapportage ‘Deventer bezinnigt’

Door B&W gevraagd advies

Van    : Adviesraad Natuur en Milieu gemeente Deventer

 

Aan    :  College van B&W Gemeente Deventer

Postbus 5000,  7400 GC Deventer

 

Betreft: advies naar aanleiding van eindrapportage ‘Deventer bezinnigt’.

 

Geacht college,

Op 27 april ontving de Adviesraad Natuur en Milieu van Ron Sint Nicolaas, regieteam ‘Een kwestie van Kiezen’ de vraag  om advies uit te brengen over de eindrapportage van ‘Deventer bezinnigt’.  Door onbekende redenen heeft de Adviesraad Natuur en Milieu dit niet direct na het verspreiden van het rapport ontvangen. Daarom komt de reactie ook later dan de formele deadline. We kregen van dhr Nicolaas de mededeling dat het tot en met vandaag nog mogelijk was om via de mail een reactie te sturen. Dat doen we graag bij dezen.

We willen allereerst onze waardering uitspreken voor het proces dat is uitgezet om mogelijkheden voor bezuinigingen te inventariseren en keuzes voor te bereiden. Zo is de kennis van maatschappelijke organisaties naar verwachting goed benut en kan de mogelijke pijn van bezuinigingen wellicht enigszins worden beperkt.

Over de thema’s natuur, milieu en duurzame ontwikkeling, de belangrijkste aandachtspunten van de Adviesraad Natuur en Milieu, komen we weinig tegen in de eindrapportage. Aan de ene kant hopen we dat op te kunnen vatten als een geruststelling. We menen hieruit te mogen concluderen dat de ambities uit de Visie Duurzaam Deventer ondanks de voorgenomen bezuinigingen volledig overeind blijven: Deventer werkt toe naar klimaatneutraliteit in 2030, wil de hoeveelheid restafval tot vrijwel 0 reduceren en maakt zich sterk voor biodiversiteit in de stad en in het landelijk gebied. Aan de andere kant lezen we nergens expliciet dat deze ambities overeind blijven, en missen we in feite een algehele strategische visie op de toekomst van de gemeente. Daarmee is het ook moeilijk om de te verwachten maatschappelijke effecten van het totale pakket aan bezuinigingen goed te kunnen beoordelen. We zouden graag expliciete duidelijkheid hebben over de ambities van de gemeente in dit verband: wat zijn de zaken waar niet aan getornd wordt ondanks de huidige noodzaak tot bezuinigingen.

Naast onze zorg over het ontbreken van een heldere strategische visie willen we enkele onderdelen van de bezuinigingsvoorstellen met name noemen. Allereerst zijn we erg blij dat voorgesteld wordt om de subsidies voor de Ulebelt niet te beperken. De Ulebelt vervult een aantal zeer belangrijke functies voor de wijk en voor de stad als geheel, zowel op het gebied van recreatie als op het gebied van natuur- en milieueducatie en duurzame ontwikkeling. De activiteiten op de Ulebelt leveren een belangrijke bijdrage aan de realisering van de ambities uit de Visie Duurzaam Deventer, en kunnen rekenen op ruime en groeiende belangstelling en waardering vanuit omwonenden en andere gebruikers.

Verder willen we aandacht vragen voor de voorstellen rondom ‘toerekening kosten gemeentereiniging aan afvalstoffenheffing’. Deze voorstellen roepen bij ons onduidelijkheden en vragen op.

Naar aanleiding van voorstel BES 72: afvalplan niet uitvoeren: we verwachten dat dit leidt tot een stijging van kosten, door een stijging, of afname van de daling, van de hoeveelheid aangeboden restafval. Uiteraard kosten de maatregelen uit het afvalplan geld, maar het afvalplan richt zich op een combinatie van terugdringing van de hoeveelheid restafval, verbetering van de service en terugdringen van de kosten. Het schrappen van delen van het afvalplan gaat ten koste van het integrale karakter van het plan en kan daardoor dus gemakkelijk leiden tot stijgende kosten. Daarnaast kan het leiden tot slechtere service of ongunstiger scheidingsgedrag van de Deventer bevolking. Ook dat zijn ongewenste maatschappelijke effecten in een tijd waarin grondstoffen en energie steeds schaarser en duurder worden.

Naar aanleiding van RP 114, het aanbieden van grotere modellen kliko’s: er zijn verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat het aanbieden van grotere modellen kliko’s aan burgers direct leidt tot een toename van de hoeveelheid door burgers aangeboden restafval. De deskundigen van Circulus kunnen u hier nadere informatie over verstrekken. Dit is dus naar verwachting geen bezuinigingsmaatregel.

Mochten Raad en College buiten dit proces van besluitvorming over bezuinigingen om besluiten voorbereiden over de uitvoering van het Afvalplan, dan ontvangen wij graag ter advisering de stukken daarover.

Naar aanleiding van de voorstellen LEO 107 en LEO 112: we zien graag meer aandacht voor natuurlijk groenbeheer en voor natuurrijke speelplaatsen, maar zijn het eens met de nota dat besluitvorming hierover niet plaats moet vinden in het kader van bezuinigingen. Een hoogwaardige vorm van natuurlijk groenbeheer leidt tot andere kosten dan gangbaar groenbeheer (bijvoorbeeld meer afvoeren van maaisel in plaats van vaker maaien), maar niet zonder meer tot lagere kosten. Besluitvorming over natuurlijk groenbeheer moet gevoerd worden in het kader van uitwerking en concretisering van de ambities op het gebied van biodiversiteit uit de Visie Duurzaam Deventer.

We maken ons ernstige zorgen over de maatschappelijke effecten van BES 82: afschaffen van de papieren versie van Deventer Nu. Hiermee verdwijnt naar onze inschatting een belangrijk en effectief communicatiekanaal van de gemeente met haar burgers. Wij verwachten dat de tijd nog niet rijp is voor het volledig vervangen van het papieren medium door een digitaal medium. Er zijn nog steeds veel mensen die niet of beperkt over internet kunnen beschikken, en ook de ervaren internetgebruiker zal niet vanzelfsprekend overgaan naar het digitaal raadplegen van de gemeentelijke informatie. We vragen daarom om een goed vooronderzoek van de te verwachten effecten, bijvoorbeeld op basis van ervaringen van eventuele andere gemeenten die deze stap al gezet hebben (als die er zijn).

Ten slotte zijn we zeer geïnteresseerd in het Bestuursconvenant Duurzaamheid Deventer Overijssel, dat dit voorjaar afgesloten is. We kunnen het niet vinden op de website van de gemeente, en evenmin op de website van de provincie, via de zoekfuncties die we tot nu toe geprobeerd hebben.

We wensen u veel wijsheid toe in het verder afronden van dit lastige proces van besluitvorming over bezuinigingen, en hopen dat we een volgende keer sneller benaderd worden met een vraag om advies, zodat we meer tijd kunnen besteden aan het schrijven daarvan.

Met vriendelijke groet,

Namens de Adviesraad Natuur en Milieu

Drs Bauke J de Vries, voorzitter