Werkwijze Ecologie

SAMENVATTING HOOFDPUNTEN ADVIES

• Opzet van de Schouw is niet helemaal consistent
• Conclusies en aanbevelingen zijn niet helder geformuleerd.
• Conclusie zullen waarschijnlijk meer genuanceerd kunnen worden bij een meer
consistente en meer complete opzet van de Schouw
• Er is geen doorkijk naar de komende jaren.
• De Schouw heeft geen ambitie in de vorm van een aanbeveling hoe nu verder.
• Status van de memo is niet duidelijk.
• Vervolgtraject is niet duidelijk, met name de vraag wat er nu aan de raad zal
worden gevraagd.

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deventer,

t.a.v. de heer A. Otten Postbus 5000 7400 GC Deventer

Bijlage: samenvatting hoofdpunten advies en aanbevelingen uw referentie datum 7 januari 2015 MOM / 1404349

Geacht college,

Op 22 december ontvingen wij uw aanvraag om advies uit te brengen over de memo betreffende de Schouw Werkwijze Ecologie. Deze memo is de onderlegger voor een adviesnota aan B&W. De adviesnota zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd. U verzoekt ons om uiterlijk 5 januari te adviseren. Gezien de kerst en oud en nieuw, is het niet gelukt om deze datum te halen.

WAT VOORAF GING

De Adviesraad is al in een vroeg stadium betrokken bij het opstellen van de Schouw; dat waarderen wij ten zeerste. Zo ontvingen wij op 30 oktober 2014 informeel een concept waarover wij, eveneens informeel via de mail, op 10 november hebben geadviseerd. Op 3 december ontvingen wij een tweede concept via de mail. Wij hadden een informele reactie via de mail in concept gereed maar nog niet verstuurd, toen op wij op 22 december een formele adviesaanvraag ontvingen. Wij hebben dus eenmaal een concept van de memo van commentaar voorzien. Op een formeel verzoek, geven wij ook een formeel advies. Daarnaast is het woord “concept” verdwenen uit de adviesaanvraag; in het informele verzoek stond dat nog wel. De status van de memo is kennelijk gewijzigd. Dat betekent dat wij nog wat dieper op de inhoud van de memo zullen ingaan. Het onderschrijft ook de wenselijkheid van een officieel advies van de Adviesraad. Wij gaan tenslotte ook nog iets schrijven over de vervolgprocedure en de betrokkenheid van de Adviesraad daarbij.

DE INHOUD VAN DE MEMO

Onze belangrijkste opmerkingen betreffen de opzet van de Schouw, die mede tot uiting komt in de tabel en het kleine maar misschien wel belangrijkste tekstdeel van de Schouw op blz. 2: de conclusies en aanbevelingen. Bij de tabel hebben we een aanbeveling die voortvloeit uit ons commentaar op de opzet van de Schouw en enkele aanvullingen voor wat betreft de betrokkenheid van de Adviesraad bij de projecten. In het algemeen gesproken vinden wij de Schouw te beknopt en is waarschijnlijk niet compleet. Daarom worden in ons advies ook mogelijke activiteiten en initiatieven van burgers en groene vrijwilligers genoemd die in het geheel geen plek hebben gekregen in de Schouw maar waarvan in ieder geval onderzocht zou moeten worden of ze er zijn. Het hele palet van initiatieven en betrokkenheid van burgers moet in de Schouw in beeldworden gebracht. Alleen dan krijgt de Schouw het ge

wicht dat er in de Werkwijze Ecologie aan wordt toegekend. Immers, burgerparticipatie is een belangrijk uitgangspunt en dat moet dan ook goed worden gemeten. De Schouw is daarvoor het instrument.

Opzet van de Schouw

De opzet van de Schouw is niet helemaal consistent en te beknopt. In de tekst op blz. 1 vanaf de één na laatste alinea tot aan het kopje met conclusies en aanbevelingen op blz. 2, zit een belangrijk gegeven verstopt dat niet in de tabel tot uiting komt: het gaat niet alleen om de betrokkenheid van burgers bij gemeentelijke activiteiten zoals de projecten uit het MJOP, maar ook om reacties van vrijwilligers op werkzaamheden van de gemeente en, last but not least, om eigen initiatieven van de vrijwilligers. Voor de evaluatie is het van heel groot belang om te zien op welk onderdeel de betrokkenheid van de vrijwilligers betrekking heeft. Betrokkenheid bij gemeentelijke projecten vindt plaats op uitnodiging van de betrokken projectleiders (gaan wij van uit) en is proactief van gemeente zijde met reactie en ideeën van de vrijwilligers. Initiatief voor een project ligt uitsluitend bij de gemeente. De MJOP projecten vallen in deze categorie. Invloed van de vrijwilligers die tot resultaat leidt, kan als positief worden beschouwd in de evaluatie. Reacties van de vrijwilligers op gemeentelijke activiteiten, zijn vanuit de vrijwilligers gezien uitsluitend reactief: zij reageren op wat ze zien. Doorgaans betreft het kritiek op de uitvoering van werken want ze trekken alleen aan de bel als er iets fout gaat. In de evaluatie scoort dit echter wel positief vanwege de betrokkenheid van burgers. De vraag is overigens of de tabel voor dit soort zaken wel compleet is. In het verlengde hiervan liggen voorstellen van burgers om bestaande gemeentelijke activiteiten te verbeteren, te vernieuwen of anderszins te wijzigen waardoor de ecologische aspecten meer aandacht krijgen. De eigen initiatieven van vrijwilligers zou je kunnen beschouwen als de kroon op de burgerparticipatie: het staat immers geheel los van de gemeentelijke activiteiten en plannen, maar komt geheel voort uit eigen ideeën en wensen. Vaak is de gemeente dan nog wel partij in de uitvoering van dit soort initiatieven. Dat zou de gemeente moeten koesteren en dat zou ook meer aandacht moeten krijgen in de evaluatie. Overigens is voor deze categorie de tabel niet compleet. Zo staan de aangehaalde voorbeelden van het bijenlint en Plantweerd niet in de tabel en misschien zij er nog wel meer initiatieven.

( Details commentaar verder niet opgenomen ivm teveel tekst.)

HET VERVOLG

De adviesaanvraag, en dientengevolge ook ons advies, heeft betrekking op een memo en dus niet op een voorstel van B&W aan de raad. De memo dient als onderlegger voor een adviesnota aan B&W. Het is ons niet duidelijk of de Schouw in de adviesnota inhoudelijk

wordt behandeld of alleen ter kennisneming. Anders gezegd: komen er concrete voorstellen of blijven het algemene conclusies waar niemand zich verantwoordelijk voelt voor een vervolg . Wij pleiten ervoor om de Schouw stevig neer te zetten in het vervolgproces. Zoals het vervolg nu staat beschreven in de memo, geeft dat weinig zicht op een stevige positie van de Schouw. Het is niet duidelijk of ons advies bij de adviesnota zal worden gevoegd zodat B&W kunnen zien wat de Adviesraad heeft geadviseerd. Tenslotte vermeldt de adviesaanvraag dat de adviesnota door B&W aan de gemeenteraad zal worden “voorgelegd”. Dat is uiterst vaag; het onduidelijk wat er van de raad wordt gevraagd. Moet de raad het vaststellen? zo ja dan moet er wel wat concreet besloten kunnen worden. Wordt het alleen ter kennisneming gestuurd? dan hoeft de raad er niets mee te doen tenzij de raad zelf er iets meer mee wil. Dit zijn vragen waar wij wel wat meer duidelijkheid over zouden willen hebben. Het bepaalt het belang van de Schouw in de praktische uitvoering van de Werkwijze Ecologie. Zonder bestuurlijke aandacht voor de resultaten van de Werkwijze Ecologie, zal het moeilijk worden om de ecologische belangen in het handelen van de gemeente duurzaam veilig te stellen. De Schouw is een belangrijke bijdrage aan het proces om de ecologische belangen bij de gemeente te verinnerlijken. Maar, zoals uit ons advies moge blijken, de Schouw is niet compleet, te beperkt en er wordt niet aangegeven wat nu het vervolg is. De Adviesraad pleit ervoor om de Schouw te laten uitgroeien tot een volwaardige en professionele evaluatie van alles wat te maken heeft met de verinnerlijking van de ecologische belangen bij de gemeente Wij blijven graag betrokken bij het vervolgproces; wij beschouwen dit advies niet als het eindpunt van onze betrokkenheid bij de voortgang van de resultaten van de Werkwijze Ecologie in het algemeen en bij deze Schouw in het bijzonder.

Namens de Adviesraad Natuur en Milieu Deventer,

H. Grotenhuis

BIJLAGE,

behoort bij het advies van de Adviesraad Natuur en Milieu dd. 7 januari 2015 over de Schouw Werkwijze Ecologie.

SAMENVATTING HOOFDPUNTEN ADVIES

•Opzet van de Schouw is niet helemaal consistent: meerdere vormen van betrokkenheid van vrijwilligers staan niet logisch bij elkaar en worden in de tabel op één hoop geveegd. Bovendien is de Schouw te beknopt en waarschijnlijk niet compleet.

•Conclusies en aanbevelingen zijn niet helder geformuleerd.

•Conclusie zullen waarschijnlijk meer genuanceerd kunnen worden bij een meer consistente en meer complete opzet van de Schouw

•Er is geen doorkijk naar de komende jaren voor wat betreft de Schouw.

•De Schouw heeft geen ambitie in de vorm van een aanbeveling hoe nu verder.

•Status van de memo is niet duidelijk

•Vervolgtraject is niet duidelijk, met name de vraag wat er nu aan de raad zal worden gevraagd, blijft onbeantwoord.

AANBEVELINGEN

•In beeld brengen welke initiatieven en betrokkenheid van burgers er zijn.

•Conclusies bondig en puntsgewijs presenteren

•Conclusies aanpassen nadat de Schouw meer compleet en consistent is gemaakt

•Aanbevelingen doen, bij voorkeur met een doorkijk naar komende jaren.

•Groene vrijwilligers nadrukkelijk vragen naar hun bevindingen over projecten waar zij aan hebben bijgedragen en dat integraal in de Schouw opnemen.

•Betrokkenheid van vrijwilligers splitsen in drie categorieën: betrokken bij gemeentelijke activiteiten, signaleren van fouten bij uitvoering van werkzaamheden door of namens de gemeente en eigen initiatieven van burgers. De tabel dient hierop te worden aangepast.

•Projecten waar de Adviesraad over zal adviseren als zodanig in de tabel benoemen.

•In het vervolgtraject richting gemeenteraad de Schouw een stevige positie geven.

•De Schouw uit laten groeien tot een volwaardige en professionele evaluatie van alles wat te maken heeft met de verinnerlijking van de ecologische belangen bij de gemeente.

•Adviesraad blijft graag betrokken bij het vervolgtraject.