Advies Duurzame Energie

Ten behoeve van de Bestuursopdracht en Monitor Duurzame Energie heeft de Adviesraad in 2016 een advies aan het college van B&W uitgebracht en een factsheet opgesteld ten behoeve van de Gemeenteraad.

Kern van het advies is dat de gekozen speerpunten en het tempo van het beleid onvoldoende zijn om de doelstellingen te behalen. Meer aandacht is nodig voor opwekking van wind- en zonne-energie, duurzame energie en energiebesparing binnen de gemeente zelf en het opstellen van een lange-termijnplanning.

Aan het College van B&W van de gemeente Deventer, Postbus 5000, 7400 GC Deventer

Deventer, 16 april 2016

Geacht College,

De Adviesraad Natuur en Milieu heeft met belangstelling kennis genomen van de Bestuursopdracht en Monitor Duurzame Energie. Tijdens de Raadstafel van 6 april werd hierop reeds een reactie gegeven. Tijdens het overleg met wethouder Rorink op 4 november 2015 werd de Adviesraad gevraagd Advies te geven. Ons advies is gebaseerd op de inspraakreactie van 6 april.

De Adviesraad voor Natuur en Milieu maakt zich ernstig zorgen. De gemeenteraad heeft besloten het Duurzaamheidsproces alleen te willen faciliteren. De vraag is faciliteren in welke mate. De Monitor laat weliswaar 16 procent energie besparing zien sinds 2011 maar we moeten nog 84%. Uit de monitor blijkt dat zonder een aanzienlijke versnelling in het beleid vanaf 2017 een steeds grotere achterstand ten opzichte van de doelstelling, energieneutraal in 2030, zal optreden.

- De 3 in de bestuursopdracht genoemde speerpunten voor de komende jaren, hoe nuttig zij op zich ook zijn, zullen niet voldoende zijn om deze versnelling te realiseren.

- De nagestreefde verbinding met het onderwijs (het Etty Hillesum lyceum wordt genoemd) is weliswaar van groot belang voor bewustwording en kennisontwikkeling op langere termijn, maar zal slechts zeer bescheiden bijdragen aan de vereiste versnelling op kortere termijn.

- Juist vanwege de ambitieuze doelstelling zijn de gekozen speerpunten ontoereikend en dienen deze te worden aangevuld met andere speerpunten.

Van de 4 hoofdpunten in de debatvragen voor de raadstafel van 17 juni 2015 komt er in feite maar één –“besparing”, terug in de nu voorgestelde bestuursopdracht. Twee andere hoofdpunten ,”De Duurzame opwekking van energie” en de “Verduurzaming van de gemeentelijke organisatie” worden niet genoemd. Over het vierde hoofdpunt, “De duurzaamheidsagenda, doelstelling en middelen”, wordt in de bestuursopdracht gezegd dat de gemeente vasthoudt aan de doelstelling voor 2030, maar daar worden geen extra middelen aan verbonden ter aanvulling van het volstrekt ontoereikende bedrag van € 40.000 euro. Wat betreft een lange termijnplan ligt er alleen een voorstel voor duurzame mobiliteit.

De Adviesraad voor Natuur en Milieu adviseert daarom dat in de bestuursopdracht naast de genoemde speerpunten ook aandacht wordt besteed aan:

(1) Opwekking door wind- en zonne-energie.

Concreet kan het gemeentebestuur stappen zetten voor de facilitering van de uitbreiding van het aantal windturbines naar 5 en voor de verdere stimulering van zonnepanelen.

(2) Duurzame energie en energiebesparing binnen de gemeente zelf.

Concreet kan de gemeente het ambitieniveau voor deze thema’s in het duurzaam inkoopbeleid verhogen.

(3) Het opstellen van een lange termijnplan, Niet alleen voor mobiliteit, maar ook voor het totale duurzame energiebeleid van de gemeente, waarin voor de periode 2017-2030 wordt geschetst hoe de doelstelling kan worden gehaald en de bijbehorende middelen (financieel en organisatorisch) worden vastgesteld.

De Adviesraad Natuur en Milieu hoopt met dit advies een nuttige bijdrage aan de besluitvorming te hebben geleverd en wacht met belangstelling uw reactie op ons advies af.

Hoogachtend,

Namens de Adviesraad Natuur en Milieu,

H.H.J.Oosterwijk