Advies voor Woonvisie Deventer 2018

In de Woonvisie geeft de gemeente richting aan het woonbeleid. De Adviesraad raadt daarbij aan om een sterkere koppeling te maken met Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid; om natuurinclusief ontwerpen en duurzaam bouwen tot standaard te maken bij nieuwe woonontwerpen.

SAMENVATTING AANBEVELINGEN

ALGEMEEN

· Integraliteit van de Woonvisie dient te worden verbeterd door de dwarsverbanden tussen verschillende onderdelen aan te geven en de meerwaarde daarvan te benoemen.

WAT MISSEN WE?

· Gemeente moet het initiatief nemen om de urgentie van de uitvoering van de Woonvisie meer onder de aandacht te brengen van betrokken partners en bewoners.

· De relatie met de Omgevingswet en de Omgevingsvisie dient meer te worden uitgewerkt.

· Borging van de kwaliteit van niet met getallen kwantificeerbare onderdelen van de woonvisie. De gemeente dient daaraan sturing te geven.

· Nader uitwerken van een globaal Ruimtelijk Ontwerp op hoofdlijnen als integratiekader voor alle onderdelen uit de Woonvisie waar een ruimteclaim aan vast zit.

· Natuurinclusief ontwerpen moet de standaard worden bij alle ontwerpen die worden gemaakt in het kader van de Woonvisie waar ecologische aspecten een rol spelen.

· Duurzaam bouwen en circulair bouwen moeten worden toegevoegd als basis voor richtlijnen die aan ontwikkelaars en bouwers worden meegegeven.

· Er dient een begrippenlijst te worden toegevoegd met definities die passen bij de letter en geest van de Woonvisie. De definitie moet de lading uit de Woonvisie dekken.

HOOFDSTUKKEN

· Koppeling tussen de Woonvisie enerzijds en de uitwerkingen (energietransitie bestaande woningvoorraad en klimaatadaptatie) anderzijds in de Woonvisie borgen; de Adviesraad daarbij betrekken.

· EPC norm aanpassen bij het gasloos bouwen om de beoogde energiewinst ook daadwerkelijk te realiseren.

· Gemeentelijke lijst van te behouden planten in te voeren bij de natuurtoets voor bouwprojecten.