Vergadering ASDD

Start: 09 januari 2023 om 19:30

Eind: 09 januari 2023 om 22:00

Locatie: Stadskantoor, Grote Kerkhof 1

1. Opening, vaststellen agenda en afscheid mw. Mittendorp

2. Vaststellen verslag vergadering 7 november 2022

3. Mededelingen DB

4. Bezetting ASDD en clusters

5. Adviezen

Adviesaanvragen: Preventieplan Sociaal Domein
                            Visie op toezicht Wmo/Jeugdwet

Vaststellen conceptreactie: Advies onderzoek beschermingsbewind

Verzonden advies: Advies Beleidsplan Jonge Kind en VVE 2022-2025

Ontvangen reactie: reactie BW op advies Beleidsplan Jonge Kind en VVE 2022-2025

6. Ingekomen stukken
-lngekomen stukkenlijst
-Planningen College en Raad Werk en Inkomen, Meedoen en Jeugd en Onderwijs
-Lijst contactpersonen ASDD
Verslag zoombijeenkomst Overgang Wmo-Wlz van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Wie gaat naar/neemt deel aan:
Terugkoppeling bijeenkomsten

7. Rondje clusters

8. Rondvraag en volgende vergadering