Woordmerk Adviesraden

Advies Schouw

De Schouw (volledig: Monitoring Schouw Werkwijze Ecologie) heeft zich ontwikkeld tot een beknopte rapportage van activiteiten en resultaten ten behoeve van de participatie van vrijwilligers in natuuronderzoek en natuurbeheer. De adviesraad adviseert om de Schouw daarop af te stemmen en geeft suggesties om de vrijwilligers nog beter met deze rapportage te bereiken. Daarnaast constateren we dat een evaluatie van het gemeentelijk natuurbeleid in zijn geheel ontbreekt.

Datum: 12 september 2019
Van: Adviesraad Natuur en Milieu
Aan: College van BenW gemeente Deventer, Carlo Verhaar, c.c. Erik Lam, Nicoliene de Vries

Advies

Geacht college,

In de mail van Erik Lam d.d. 14 augustus j.l. is de adviesraad Natuur en Milieu gevraagd om te adviseren over het concept 'Verslag participatie Werkwijze Ecologie 2018' , in de Memo zelf aangeduid als 'Monitoring Schouw Werkwijze Ecologie 2018'. Hierbij geven we ons advies, waarin we kortweg zullen spreken over 'de Schouw 2018'.

De Schouw

De vorm die de Schouw in de afgelopen jaren heeft gekregen, is die van een beknopte rapportage ten behoeve van de vrijwillige inbreng van burgers bij natuuronderzoek en natuurbeheer in Deventer. De adviesraad heeft grote waardering voor die vrijwillige inbreng en ook voor de wijze waarop de stadsecoloog deze inbreng stimuleert. Als de Schouw 2018 daaraan kan bijdragen, voldoet hij wat betreft de adviesraad. Onze suggestie is daarbij wel om de rapportage zo in te richten en te verspreiden dat deze inderdaad bij de vrijwilligers en hun organisaties terecht komt en gelezen wordt. Op de Memo staat nu alleen "Aan: Adviesraad Natuur en Milieu". Wij hopen echter dat de Schouw ook voor andere participerende partijen en personen bestemd is. Een optie zou kunnen zijn dat om de paar jaar een meer aantrekkelijke folder wordt gemaakt, zoals dat met succes is gebeurd in 2014. Het lijkt ons ook van belang dat de Schouw zo actueel mogelijk is. Een optie is wellicht om de rapportagetermijn te verschuiven naar juli tot juli en de Schouw in te brengen op de avond voor vrijwilligers die in telkens in het najaar plaatsvindt. Deze opties zijn bedoeld als suggesties. Wij laten de keuze voor de vorm van de Schouw over aan de stadsecoloog.

Structurele monitoring en evaluatie van het Deventer natuurbeleid

Wij constateren ook dat een meer structurele, kwantitatieve monitoring en evaluatie van het gehele gemeentelijk natuurbeleid ontbreekt. De adviesraad acht een dergelijke monitoring en evaluatie, die ook door BenW en gemeenteraad beoordeeld wordt, van groot belang voor behoud en ontwikkeling van natuur in en om Deventer. We hebben dit ook in eerdere adviezen benadrukt. Gegeven de huidige vorm van de Schouw, denkt de raad dat deze structurele evaluatie wellicht beter los daarvan gestalte kan krijgen. Wij zijn voornemens om daarover in de toekomst een meer uitgewerkt advies uit te brengen. Omdat een geschikte vorm afhankelijk is van de ontwikkelingen in beleid en we als adviesraad hierover eerst met betrokkenen willen overleggen, kunnen we op dit moment nog geen concrete termijn noemen voor de totstandkoming van dit advies.

Samengevat:

  • Onze suggestie is dat de huidige Schouw wordt toegespitst op terugkoppeling naar burgers en organisaties die participeren in natuurbeheer in Deventer, in een vorm die naar het inzicht van de stadsecoloog daarvoor optimaal geschikt is.
  • Het ontbreken van een structurele, kwantitatieve monitoring en evaluatie van het gemeentelijk natuurbeleid in zijn geheel is een ernstig gemis en de adviesraad zal op termijn adviseren over manieren om dit gemis te ondervangen.

Met vriendelijke groet,

namens de Adviesraad,

Kris van Koppen, voorzitter.

PS: nog een kleine correctie, in de Memo staat dat deze rapportage de eerste meting van de jaarlijkse monitoring is; dat klopt niet.