Woningcorporaties

De woningcorporaties in Deventer en VAC Deventer streven naar een hoogwaardige leef- en woonomgeving in Deventer. Om dit te realiseren bestaat er nauwe samenwerking met de verscheidene corporaties.

Op 3 manieren zet de VAC zich bij woningcorporaties in voor betere woningbouwresultaten:

  • De VAC behartigt de belangen van de inwoners bij (her)ontwikkelingen;
  • De VAC geeft onafhankelijk en deskundig advies over bouwplannen;
  • De VAC onderzoekt en toetst de kwaliteit van afgeronde projecten.

Belangen van inwoners bij (her) ontwikkelingen

Bij nieuwbouw zijn de bewoners vaak nog niet bekend op het moment van de bouw. VAC Deventer fungeert als bemiddelaar tussen bewonersgroepen en woningcorporaties bij vastgoedontwikkelingen. Doordat de VAC onafhankelijk is en niet betrokken bij de projecten, kan zij de rol van mediator vervullen. Bij veel projecten heeft dit geleid tot snellere en effectievere besluitvorming.

Onafhankelijk advies

De VAC Deventer adviseert op verschillende projectniveaus zoals bestemmingsplannen, ontwikkelingen van wijken, woongebouwen en woningen. Bestemmingsplannen en ontwikkelvisies vergen een abstractere manier van adviseren, terwijl woongebouwen en woningen gebaat zijn met praktisch advies. In alle adviezen staat de toekomstige bewoner centraal.

WoonKwaliteitsOnderzoek

Zodra een nieuwbouwwijk bewoond is, kan er door de VAC een WoonKwaliteitsOnderzoek gedaan worden. Aan de hand van dit onderzoek kan worden vastgesteld of de woningcorporatie en de VAC hebben gehandeld naar de wensen van de inwoners.