Woordmerk Adviesraden

Adviesraad Cultuur

De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat de subsidieaanvragen voor professionele culturele producties en presentaties, cultuureducatie en culturele projecten met aantoonbare betekenis voor de economie van de gemeente Deventer onafhankelijk worden beoordeeld. Met dit doel is de adviesraad Cultuur ingesteld.

 

Vacature: lid adviesraad Cultuur 

De adviesraad is op zoek naar een nieuw lid adviesraad Cultuur voor de gemeente Apeldoorn en Deventer. Solliciteren kan tot 15 september 2023. Bekijk de vacature.

 

Subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur

Sinds 2021 is er de nieuwe subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur. Deze subsidieregeling bestaat uit de volgende onderdelen:

a. professionele culturele producties en presentaties;
b. activiteiten cultuureducatie;
c. culturele projecten met aantoonbare betekenis voor de economie van de gemeente Deventer;
d. amateurkunst en volkscultuur.

De overheid velt geen inhoudelijk oordeel over kunst en cultuur. De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat de subsidieaanvragen voor onderdeel a, b en c onafhankelijk worden beoordeeld. Dat is de taak van de adviesraad Cultuur. Op basis van het advies van de adviesraad Cultuur beslist het college van B&W of subsidie wordt toegekend.

 

Rol adviesraad

De adviesraad Cultuur beoordeelt de ingediende subsidieaanvragen op basis van de subsidievoorwaarden, zoals die zijn opgenomen in de subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur. De adviesraad Cultuur beoordeelt de aanvragen inhoudelijk op artistieke-inhoudelijke kwaliteit. De adviesraad houdt daarbij rekening met een divers cultureel aanbod op het gebied van de programmalijnen cultuur, doelgroepen en spreiding. Daarom maakt de adviesraad een integrale afweging.

 

Amateurkunst en Volkscultuur

De aanvragen op het gebied van Amateurkunst en Volkscultuur worden ambtelijk beoordeeld en afgehandeld. Hierover gaat de adviesraad niet.

 

Samenstelling adviesraad

De adviesraad Cultuur bestaat uit de volgende leden:

  • Willem Jaap Zwart, voorzitter van de adviesraad, ervaren ondernemer in interactieve media en cultuur, ooit buschauffeur en eigenaar van een fietstaxibedrijf, momenteel genietend van pre-pensioen. Daarvoor directeur/bestuurder van Concordia Film | Theater | Beeldende kunst in Enschede.  In de wereld die hem voor ogen staat speelt kunst een net zo vanzelfsprekende rol in het leven van elk mens als eten, drinken, werken en slapen. Zonder kunst zijn mensen incompleet. Er gaat geen dag voorbij zonder dat we kunst tegenkomen, zonder dat het ons raakt, ons in beweging zet en ons aan het denken zet. De maatschappelijke noodzaak van kunst staat nooit ter discussie, evenmin als de waardering die we ervoor hebben. Meer informatie is te vinden op LinkedIn.
  • Julia van Marissing, expertise programmalijnen Erfgoed en Beeldende Kunst. Julia van Marissing is een geboren en getogen Deventerse. Momenteel is ze werkzaam als conservator bij Museum Prinsenhof in Delft. Ze studeerde Taal- en cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is gespecialiseerd in zeventiende-eeuwse schilderkunst. Julia werkte voorheen als junior expert bij een veilinghuis en als zelfstandig kunsthistoricus voor onder andere de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici en het Noordbrabants Museum. Daarnaast was zij in 2017 co-presentator van het tv-programma Kunstraadsels. Meer informatie vindt u op Meer informatie is te vinden op LinkedIn.
  • Geerle van der Wijk, expertise programmalijnen Taal, literatuur en Media en Cultuureducatie. Geerle van der Wijk is hoofddocent Mediastudies aan de opleiding Creative Business van Hogeschool Saxion. Ook werkt hij als programmacoördinator van de Saxion video-unit en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de ontwikkeling van educatief beeldmateriaal op Saxion. Is verbonden aan museum Beeld en Geluid in Hilversum als adviseur. Was jaren werkzaam bij de NTR (publieke omroep) als eindredacteur en projectleider waar hij zich onder andere bezighield met de kunst- en cultuurprogramma’s voor het onderwijs. Meer informatie is te vinden op LinkedIn.
  • Rob Kramer, expertise programmalijn Podiumkunsten. Rob kramer is directeur bij het conservatorium van ArtEZ. Hij is als bestuurder betrokken bij diverse makersinitiatieven in Nederland, waaronder de Basis in Nijmegen. Hij heeft een brede ervaring als commissielid in de podiumkunstsector. Vanuit zijn eigen bedrijf REmarkr werkt hij als adviseur bij veranderingstrajecten in de kunsten. Als oud-directeur van het Burgerweeshuis en productiehuis Oost-Nederland (nu DNO) kent hij de stad goed. Meer informatie is te vinden op LinkedIn.
  • Sanne Verdult, expertise Cultuureducatie. Sanne heeft in haar jeugd in Deventer gewoond. Zij volgde de eerstegraads Lerarenopleiding bij ARTEZ in Arnhem. Na enkele jaren als docent Beeldende Vorming in het middelbaar onderwijs in Amsterdam werkzaam te hebben gewerkt, richtte ze een particuliere kunstinstelling op in Amsterdam. Die leidde zij 24 jaar. Binnen haar initiatieven Ateliers Westerdok en de Kinderakademie werden tal van culturele programma’s door beeldend kunstenaars aangeboden aan diverse groepen volwassenen en jongeren. Als gevolg van de Corona sluitingen kwam er een einde aan deze culturele ontmoetingsplek. Momenteel werkt ze (interim) als cultuurcoach bij Muzehof voor de gemeente Lochem, als kunstdocent voor middelbare scholen, verzorgt ze met Duftig Media filmproducties en is ze bestuurslid van Kunst in Lochem. Meer informatie is te vinden op LinkedIn.

 

Vergaderingen adviesraad

De adviesraad Cultuur komt 3 keer per jaar bij elkaar: na 1 februari, na 1 juni en na 1 oktober. Dit zijn de uiterlijke indientermijnen van de subsidieaanvragen. Tijdens de vergaderingen worden de subsidieaanvragen op inhoud beoordeeld. Bij iedere vergadering is de ambtelijk secretaris aanwezig voor verslaglegging en het op schrift uitbrengen van het advies.

 

Na de vergadering

Het college van B&W neemt een besluit over de subsidieverdeling en laat zich hierbij leiden door het advies van de adviesraad Cultuur. Dit advies is niet bindend. Het kan voorkomen dat het college afwijkt van het advies, omdat het andere overwegingen zwaarder vindt wegen. Nadat het college van B&W de subsidieverdeling heeft vastgesteld, worden de aanvragers geïnformeerd. Daarna wordt het besluit openbaar gemaakt.

 

Contact

U kunt contact opnemen met de adviesraad Cultuur via Annejos Termaat, ambtelijk ondersteuner, via telefoonnummer 06-51281751. Of stuur een mail naar: a.termaat.bergisch@deventer.nl.