Adviesraad Natuur en Milieu

De adviesraad Natuur en Milieu heeft als doel om door middel van adviezen aan de gemeente bij te dragen aan duurzaamheid en natuurkwaliteit in Deventer. De adviesraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over gemeentelijke plannen en projecten.

Advisering

De adviezen van de adviesraad zijn gericht op gemeentelijk beleid en beheer met betrekking tot duurzaamheid, milieu en natuur. Meestal worden deze adviezen uitgebracht in de fase tussen het openbaar maken van een beleidsplan en de besluitvorming daarover door B&W en in de gemeenteraad.

In sommige gevallen geeft de adviesraad ook adviezen op een eerder moment in de planvorming of bij de concrete uitvoering van projecten.

Zie Adviezen van de adviesraad Natuur en Milieu voor de belangrijkste adviezen van 2019-2020, 2020-2021 en 2022. 

 

Expertise

De adviesraad streeft ernaar bij burgers aanwezige expertise op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid beter toegankelijk te maken, te bundelen en te gebruiken voor adviezen. De leden van de adviesraad zijn burgers uit Deventer zich betrokken voelen bij natuur en milieu in onze gemeente en daar ook specifieke kennis over hebben. Waar dat kan en nodig is legt de adviesraad contact met andere burgers die expertise hebben over onderwerpen waarop advies wordt uitgebracht. Zowel de leden van de adviesraad als de anderen die bijdragen met hun expertise doen dit vrijwillig en zonder persoonlijk belang. De adviesraad streeft ernaar om goed onderbouwd en evenwichtig te adviseren.

 

Samenwerking adviesraad en gemeente

Het college van B&W en programmamanagers vervullen een belangrijke rol bij het formuleren van beleid en de uitvoering daarvan. Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat mensen binnen en buiten de ambtelijke organisatie elkaar goed weten te vinden. De adviesraad heeft daarom regelmatig overleg met betrokken ambtenaren en vrijwilligers en stimuleert de kennisuitwisseling tussen alle betrokkenen.

Contactpersonen binnen de gemeente: Ellie Potiek, Programmamanager Milieu & Duurzaamheid en Hermien Eenkhoorn, Programma assistent.

2 keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de adviesraad, betrokken ambtenaren en de Wethouder voor duurzaamheid en milieu.

 

Benoeming leden adviesraad Natuur en Milieu

Het college van B&W benoemt de leden van de adviesraad. Leden zijn burgers met kennis en betrokkenheid op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Zij worden benoemd op persoonlijke titel.

Leden kunnen verbonden zijn aan Deventer organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid, onderwijsinstellingen en andere organisaties, maar kunnen ook op andere manieren betrokken zijn bij natuur en milieu in Deventer.

 

Leden adviesraad

  • Jan Paul van Soest, voorzitter
  • Kris van Koppen, secretaris
  • Harco Jellema, Natuurvereniging Diepenveen
  • Coralien van Hattem
  • Bauke de Vries, Hogeschool Saxion
  • Maurice Backerra
  • Vacature

 

Contact

U kunt de Adviesraad natuur en milieu bereiken via:

 

Actuele onderwerpen

Duurzame inrichting Steenbrugge en Park Zandweerd

Hoe kunnen de nieuwbouwprojecten in Steenbrugge en Park Zandweerd duurzaam vorm krijgen? De Adviesraad is betrokken in overleg en doet suggesties voor duurzame oplossingen.

Deventer energieneutraal

Hoe geeft de gemeente vorm aan de doelstelling om in 2030 energie- (of klimaat-) neutraal te zijn? Het gaat daarbij om verschillende aspecten, zoals isolatie, duurzame energievoorziening (windmolens), mobiliteit, warmtenetten, en dergelijke. De Adviesraad volgt het debat en signaleert obstakels en kansen.

Natuur en Landschap

Er is een Werkwijze Ecologie opgesteld. De Adviesraad is hierover regelmatig in gesprek met de betreffende ambtenaren.