Adviezen adviesraad Natuur en Milieu

Led Reclamemasten langs de A1

De Adviesraad geeft ongevraagd advies op plaatsing van reclamemasten langs de A1. Dit heeft naar mening van de Adviesraad ernstige nadelen voor leefomgeving en natuur. De adviesraad gaat in op de nadelen voor natuur en milieu: landschappelijke kwaliteit, biodiversiteit en duurzaamheid. De Adviesraad adviseert B&W om de plaatsing alsnog af te gelasten.

Steenbrugge fase 2&3, Chw Steenbrugge 2

De Adviesraad geeft in dit tussentijds advies aan dat kansen voor ecologie en duurzaamheid tot nu toe onvoldoende gerealiseerd worden in de uitwerking 2e fase en het bijbehorende Ontwerp Groen Casco. De Adviesraad geeft haar visie zodat deze kan bijdragen aan een duurzame en natuurrijke vormgeving van Steenbrugge.

Windverkenning

De noodzaak voor een wereldwijde transitie richting duurzame energie is zeer groot. Deventer heeft de verantwoordelijkheid én de mogelijkheden om daaraan bij te dragen. Dit vraagt om een zorgvuldig proces en daadkracht.
Windenergie op land is een effectieve en veilige vorm van duurzame energie, die jaarrond beschikbaar is. De Adviesraad pleit voor een ruim aandeel wind in de duurzame energiemix. Daarbij ondersteunt zij in grote lijnen de keuze van de focusgebieden maar pleiten voor meer afstemming met buurgemeenten bij het vaststellen van de meest geschikte gebieden. De Adviesraad vraagt aandacht voor gebiedsregie.

Klimaatadaptatieprogramma

Naar het oordeel van de Adviesraad een degelijk onderbouwd en uitgewerkt programma dat een belangrijke basis legt voor een effectief en goed gecoördineerd Deventer klimaatadaptatiebeleid.

Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte legt een goede basis voor de warmtetransitie. De Adviesraad geeft adviezen voor de verdere uitwerking. O.a. op het gebied van praktische afweging met reductie van broeikasgassen als toetssteen; verdere uitwerking van infrastructuur (elektriciteit, warmtenetten, gasvoorziening) en van technische, organisatorische en financiële instrumenten waarmee burgers ‘ontzorgd’ kunnen worden en aandacht en middelen voor participatie en leren.

Uitvoeringsprogramma maatregelen grondstoffenplan 2020-2024

In het uitvoeringsprogramma worden veranderingen voorgesteld, vanwege ARBO-overwegingen en verschuivingen in afvalkosten en –baten. De adviesraad erkent het belang van deze factoren, maar constateert ook dat de beoogde veranderingen risico’s met zich meebrengen voor het functioneren van afvalinzameling en –scheiding. De Adviesraad noemt enkele kanttekeningen.

Concept Energieplan 2019

De adviesraad ondersteunt de ambitieuze en proactieve houding die spreekt uit het energieplan, maar geeft de voorkeur aan een meer realistische invulling aan 'Deventer energieneutraal in 2030'. Zij pleit voor een uitwerking waarin Deventer ruimschoots voldoet aan de opgaves die het klimaatakkoord stelt, binnen een traject dat kwantitatief en kwalitatief haalbaar is.
De scenario's voor de energiemix gaan uit van een te hoge inschatting van de energievraag en een te hoge doelstelling van energieopwekking op eigen grondgebied. Deze dienen nader te worden geanalyseerd.
De Adviesraad onderschrijft dat participatie van burgers, bedrijven en andere organisaties cruciaal is in de energie-en warmtetransitie.

Oudere berichten

Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Advies Contouren-Energieplan 19 oktober 2019 om 12:00
Advies Schouw 19 oktober 2019 om 11:30
Advies Zonnevelden 19 oktober 2019 om 11:00