Woordmerk Adviesraden

Cluster GGZ cliënten/verslaafden

Het cluster ggz behartigt de collectieve belangen van (O)GGZ cliënten, dak- en thuislozen, verslaafden en mensen uit de vrouwenopvang.

 

Aandachtsgebied ggz

Het cluster (o)ggz komt op voor ggz cliënten, dak- en thuislozen, verslaafde personen, mensen uit de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang en mensen die beschermd wonen binnen de gemeente Deventer.

 

Wat doen we?

We komen op voor de belangen van de doelgroep(en) en zorgen ervoor dat hun geluid ook bij de gemeente wordt gehoord.

Hoe doen we dat?

Dit doen we op verschillende manieren:

  • Gevraagd en ongevraagd adviseren via de Adviesraad Sociaal Domein Deventer aan burgemeester en wethouder van Deventer
  • Letten op een goed beleid ten aanzien van de crisis- en nachtopvang, de regeling na-detentie, beschermd wonen en woonruimte voor mensen in een traject uit de opvang
  • Samenwerken met adviesraden uit andere gemeenten bij zaken die regionaal geregeld worden
  • Onze voelhorens uitsteken bij aanverwante organisaties zodat we weten wat er leeft onder de doelgroep. Denk aan Meester Geertshuis, vriendendiensten, cliëntenbond in de ggz, cliëntenraden bij Dimence, crisis- en nachtopvang, cleanteam, Cambio
  • Deelname aan diverse bestuursoverleggen
  • Zorgen voor continuïteit van cliëntenorganisaties en hun aanbod. Denk bijvoorbeeld aan de Vriendendiensten (inloop, cliëntondersteuning, maatjesactiviteiten, zelfregiecentrum).

 

Organisatie:

Onze leden zijn veelal (ex-)ggz cliënten en/of hebben ervaring met het maken van beleid. Twee leden vertegenwoordigen het cluster ggz in de Adviesraad Sociaal Domein Deventer. We komen als cluster maandelijks of twee maandelijks bij elkaar.

 

Tips? Advies? We horen het graag

Om goed advies te kunnen geven horen we graag uw ervaringen met de ggz of aanverwante voorzieningen. Dat kan per mail naar de voorzitter van het cluster.

Contact

E-mail: heico@concepts.nl, cluster ggz 

Adviesraad Sociaal Domein Deventer
cluster ggz
Postbus 5000
7400GC Deventer