Woordmerk Adviesraden

Cluster WAW

Het cluster WSW komt op voor mensen met een Wet sociale werkvoorziening-indicatie.

 

Aandachtsgebied Wet sociale werkvoorziening

Het cluster WAW (Werken aan werk) komt op voor mensen met een WSW-indicatie. Sinds de invoering van de Participatiewet kunnen er geen nieuwe mensen meer instromen in de WSW. Dat wil niet zeggen dat er geen mensen meer zijn met een WSW-indicatie; er worden alleen geen nieuwe indicaties meer afgegeven. De huidige werknemers behouden wel hun rechten en plichten. Sinds 1 januari 2015 kan het advies Beschut Werk worden aangevraagd bij het UWV. Beschut Werk is een onderdeel van de Participatiewet.

 

Wat doen we?

Wij vertegenwoordigen de mensen met een WSW-indicatie en willen ze beter betrekken bij de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid aangaande de Sociale Werkvoorziening. Dat doen we door:

  • het signaleren en volgen van ontwikkelingen op het gebied van lokaal beleid in het kader van de
     wet WSW en de participatiewet/Beschut Werk;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeenten en het bestuur van GR Sallcon
     met betrekking tot de wet WSW en de participatiewet/Beschut Werk;
  • informatie te halen bij de achterban en informatie terug te geven aan de achterban.

 

Organisatie

Het cluster WAW heeft maximaal 7 leden:

  • een voorzitter
  • maximaal 4 cliënten
  • maximaal 2 vertegenwoordigers (van deze cliënten)

Leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van GR KonnekteD, kunnen geen lid zijn van dit cluster.

 

Tips? Advies? We horen het graag.

Om deze taken goed te vervullen, horen we graag wat er leeft onder WSW-ers, mensen met de indicatie Beschut Werk en betrokken werkgevers m.b.t. ontwikkeling en uitvoering binnen de Participatiewet. Op die manier kunnen we onze standpunten, geformuleerd vanuit een breed draagvlak, op overtuigende wijze onder de aandacht brengen van de gemeente.

 

Contact

Als je meer wilt weten over het cluster WAW of je wilt graag iets delen met ons, dan kun je contact opnemen met:
asdd@deventer.nl 

Het cluster WAW komt minstens 1x per 3 maanden bijeen. Deze openbare vergaderingen vinden plaats bij KonnekteD en worden bekend gemaakt op de site van de ASDD.
https://www.deventer.nl/adviesraadsociaaldomein